دکتر نوشین
ساعات و روزهای حضور
  • دوشنبه
    ۹ الی ۱۳
  • چهارشنبه
    ۹ الی ۱۳

دکتر نوشین علوی

تخصص : جراح دندانپزشک

- فارغ التحصیل ۱۳۶۹ از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- سابقه ی کاری در شبکه ی بهداشت اهواز 
- سابقه ی کاری در کلینیک جانبازان
- سابقه ی کاری در بیمارستان تامین اجتماعی اهواز 
- سابقه ی کاری در درمانگاه قوامین تهران