کلینیک تخصصی بیماری های عفونی و تب دار

تخصص های فعال در این کلینیک

تخصص های فعال در این کلینیک
متخصص بیماری های عفونی و تب دار
دکتر محمود زارع
دکتر محمود زارع
دکتر رعنا طالبی
دکتر رعنا طالبی
دکتر حمید رضا نجاری
دکتر حمید رضا نجاری

متخصص بیماری های عفونی و تب دار