کلینیک تغذیه و رژیم درمانی

تخصص های فعال در این کلینیک

تخصص های فعال در این کلینیک
کارشناس ارشد و متخصص تغذیه و رژیم درمانی
شهناز خاقانی
شهناز خاقانی
شیما سید ابراهیمی
شیما سید ابراهیمی
کارشناس تغذیه
زهرا زارع
زهرا زارع

خدمات ارائه شده در این بخش شامل :

 مشاوره تغذیه و رژیم درمانی برای انواع بیماریهای چاقی و لاغری و ورزشکاران