دکتر محمود
ساعات و روزهای حضور
دکتر محمود سروش
تخصص : پزشک عمومی