خانم دکتر
ساعات و روزهای حضور

خانم دکتر علیزاده شالچی

تخصص : جراح دندانپزشک

.