دکتر محیا
ساعات و روزهای حضور
  • دوشنبه
    آخر هر ماه حضور دارند ، با پذیرش هماهنگ فرمائید.
  • پنجشنبه
    آخر هر ماه حضور دارند ، با پذیرش هماهنگ فرمائید.

دکتر محیا قاضی زاده

تخصص : متخصص چشم

.