دکتر محیا
ساعات و روزهای حضور
  • پنجشنبه
    آخر هر ماه حضور دارند ، با پذیرش هماهنگ فرمائید.
دکتر محیا قاضی زاده
متخصص چشم

.