دکتر سید حمید
ساعات و روزهای حضور
  • شنبه
    ۱۵:۳۰ الی ۱۶
  • سه شنبه
    ۱۵:۳۰ الی ۱۶

دکتر سید حمید قاضی میر سعید

تخصص : متخصص ارتوپدی

- پزشک عمومی در سال 68 در دانشگاه شهید بهشتی

- برد تخصصی درسال 73 داتشگاه علوم پزشکی ایران

- آرتروسكوپي زانو دانشگاه علوم پزشکی ایران