دکتر شمس الدین
ساعات و روزهای حضور
  • شنبه
    ۹ الی ۱۱
  • دوشنبه
    ۹ الی ۱۱
  • چهارشنبه
    ۹ الی ۱۱

دکتر شمس الدین نور محمدی مریدانی

تخصص : متخصص مغز و اعصاب

- فلوشيپ الكتروفيزيولوژي از آلمان (هانوور)
- طب سوزني از پكن
- استاديار علوم پزشكي شهيد بهشتي(بازنشسته)
- رئيس دانشگاه علوم پزشكي گيلان
- مديركل بيمه خدمات درماني گيلان
- سابقه خدمت ۲۲ سال در بيمارستان پورسينا رشت
- مديرگروه نورولوژي مغزواعصاب گيلان
- سابقه كار به مدت ۴ سال در بيمارستان لقمان تهران
- سابقه كار به مدت ۴ سال در بيمارستان ميلاد تهران
- سابقه كار بعد از بازنشستگي به مدت ۸ سال در كلينيك نيايش
- سابقه كار و مسئول فني مركز تصويربرداري پايتخت در درمانگاه مغزواعصاب به مدت ۴ سال
- گذراندن دوره هاي EEG و EMG-NCV و AEP-VEP به مدت ۶ ماه در آلمان
- سابقه خدمت در درمانگاه مسباح به مدت۶ سال