همه روزه بصورت شبانه روزیپزشکان عمومی فعال در این کلینیک

متخصصین فعال در این کلینیک
دکتر سیده مریم آقا میری
دکتر سیده مریم آقا میری
پزشک عمومی
دکتر ساره بارانی
دکتر ساره بارانی
پزشک عمومی
دکتر نگار رابطی
دکتر نگار رابطی
پزشک عمومی
دکتر هما عابدی فر
دکتر هما عابدی فر
پزشک عمومی
دکتر محمد رضا فروتنی
دکتر محمد رضا فروتنی
پزشک عمومی
دکتر احمد قدیانلو
دکتر احمد قدیانلو
پزشک عمومی
دکتر ناصر کاظمیان بیدهندی
دکتر ناصر کاظمیان بیدهندی
پزشک عمومی
دکتر حسن گودرزی
دکتر حسن گودرزی
پزشک عمومی
دکتر ابوالفضل محمدی
دکتر ابوالفضل محمدی
پزشک عمومی
دکتر فاطمه ملاطایفه
دکتر فاطمه ملاطایفه
پزشک عمومی
دکتر وجیهه نوروزی (مسئول فنی درمانگاه)
دکتر وجیهه نوروزی (مسئول فنی درمانگاه)
پزشک عمومی
دکتر حنانه نیک سیرت
دکتر حنانه نیک سیرت
پزشک عمومی