همه روزه بصورت شبانه روزیمتخصصین فعال در این کلینیک

متخصصین فعال در این کلینیک
دکتر سیده مریم آقا میری
دکتر سیده مریم آقا میری
پزشک عمومی
دکتر علی توکل
دکتر علی توکل
پزشک عمومی
دکتر نگار رابطی
دکتر نگار رابطی
پزشک عمومی
دکتر محمود سروش
دکتر محمود سروش
پزشک عمومی
دکتر هما عابدی فر
دکتر هما عابدی فر
پزشک عمومی
دکتر محمد رضا فروتنی
دکتر محمد رضا فروتنی
پزشک عمومی
دکتر احمد قدیانلو
دکتر احمد قدیانلو
پزشک عمومی
دکتر ناصر کاظمیان بیدهندی
دکتر ناصر کاظمیان بیدهندی
پزشک عمومی
دکتر ابوالفضل محمدی
دکتر ابوالفضل محمدی
پزشک عمومی
دکتر فاطمه ملاطایفه
دکتر فاطمه ملاطایفه
پزشک عمومی
دکتر سید طاها موسوی
دکتر سید طاها موسوی
پزشک عمومی
دکتر وجیهه نوروزی (مسئول فنی درمانگاه)
دکتر وجیهه نوروزی (مسئول فنی درمانگاه)
پزشک عمومی
دکتر حنانه نیک سیرت
دکتر حنانه نیک سیرت
پزشک عمومی