همه روزه بصورت شبانه روزی

جدول حضوز پزشکان عمومی


متخصصین فعال در این کلینیک

متخصصین فعال در این کلینیک
دکتر سیده مریم آقا میری
دکتر سیده مریم آقا میری
پزشک عمومی
دکتر محمد مهدی امامی مقدم
دکتر محمد مهدی امامی مقدم
پزشک عمومی
دکتر محمد تقی پیوندی
دکتر محمد تقی پیوندی
پزشک عمومی
دکتر افشین رسولی
دکتر افشین رسولی
پزشک عمومی
دکتر محمود سروش
دکتر محمود سروش
پزشک عمومی
دکتر هما عابدی فر
دکتر هما عابدی فر
پزشک عمومی
دکتر حمیدرضا فرد شجاعی
دکتر حمیدرضا فرد شجاعی
پزشک عمومی
دکتر احمد قدیانلو
دکتر احمد قدیانلو
پزشک عمومی
دکتر ناصر کاظمیان بیدهندی
دکتر ناصر کاظمیان بیدهندی
پزشک عمومی
دکتر فاطمه ملاطایفه
دکتر فاطمه ملاطایفه
پزشک عمومی
دکتر سید طاها موسوی
دکتر سید طاها موسوی
پزشک عمومی
دکتر وجیهه نوروزی (مسئول فنی درمانگاه)
دکتر وجیهه نوروزی (مسئول فنی درمانگاه)
پزشک عمومی
دکتر حنانه نیک سیرت
دکتر حنانه نیک سیرت
پزشک عمومی