پزشک عمومی

تخصص های فعال در این کلینیک

تخصص های فعال در این کلینیک
پزشک عمومی
دکتر سیده مریم آقا میری
دکتر سیده مریم آقا میری
دکتر محمد مهدی امامی مقدم
دکتر محمد مهدی امامی مقدم
دکتر الهام حسینی
دکتر الهام حسینی
دکتر محمود سروش
دکتر محمود سروش
دکتر لیدا صفوی زاده
دکتر لیدا صفوی زاده
دکتر هما عابدی فر
دکتر هما عابدی فر
دکتر حمیدرضا فرد شجاعی
دکتر حمیدرضا فرد شجاعی
دکتر احمد قدیانلو
دکتر احمد قدیانلو
دکتر فاطمه ملاطایفه
دکتر فاطمه ملاطایفه
دکتر وجیهه نوروزی (مسئول فنی درمانگاه)
دکتر وجیهه نوروزی (مسئول فنی درمانگاه)
دکتر حنانه نیک سیرت
دکتر حنانه نیک سیرت
دکتر محمد تقی پیوندی
دکتر محمد تقی پیوندی
طب سنتی

.