پزشک عمومی

تخصص های فعال در این کلینیک

تخصص های فعال در این کلینیک
پزشک عمومی
دکتر سیده مریم آقا میری
دکتر سیده مریم آقا میری
دکتر محمد مهدی امامی مقدم
دکتر محمد مهدی امامی مقدم
دکتر وحید امینی
دکتر وحید امینی
دکتر مهسا زرین
دکتر مهسا زرین
دکتر محمود سروش
دکتر محمود سروش
دکتر بهناز سمیعی (مسئول فنی درمانگاه)
دکتر بهناز سمیعی (مسئول فنی درمانگاه)
دکتر فاطمه ملاطایفه
دکتر فاطمه ملاطایفه
دکتر وجیهه نوروزی
دکتر وجیهه نوروزی
دکتر حنانه نیک سیرت
دکتر حنانه نیک سیرت
دکتر محمد تقی پیوندی
دکتر محمد تقی پیوندی
طب سنتی

.