پزشک عمومی

تخصص های فعال در این کلینیک

تخصص های فعال در این کلینیک
پزشک عمومی
دکتر سیده مریم آقا میری
دکتر سیده مریم آقا میری
خانم دکتر افشاریان
خانم دکتر افشاریان
دکتر محمد مهدی امامی مقدم
دکتر محمد مهدی امامی مقدم
دکتر وحید امینی
دکتر وحید امینی
دکتر الهام حسینی
دکتر الهام حسینی
دکتر محمود سروش
دکتر محمود سروش
دکتر هما عابدی فر
دکتر هما عابدی فر
دکتر فاطمه ملاطایفه
دکتر فاطمه ملاطایفه
دکتر وجیهه نوروزی (مسئول فنی درمانگاه)
دکتر وجیهه نوروزی (مسئول فنی درمانگاه)
دکتر حنانه نیک سیرت
دکتر حنانه نیک سیرت
دکتر محمد تقی پیوندی
دکتر محمد تقی پیوندی
طب سنتی

.