کلینیک تخصصی بیماری های عفونی و تب دار

تخصص های فعال در این کلینیک

تخصص های فعال در این کلینیک
متخصص بیماری های عفونی و تب دار
آقای دکتر حدادی
آقای دکتر حدادی
دکتر محمود زارع
دکتر محمود زارع

متخصص بیماری های عفونی و تب دار