کلینیک تخصصی بیماری های عفونی و تب دار

تخصص های فعال در این کلینیک

تخصص های فعال در این کلینیک
متخصص بیماری های عفونی و تب دار
دکتر موسی احمدی
دکتر موسی احمدی
دکتر محمود زارع
دکتر محمود زارع
دکتر رعنا طالبی
دکتر رعنا طالبی

متخصص بیماری های عفونی و تب دار