کلینیک تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی

تخصص های فعال در این کلینیک

تخصص های فعال در این کلینیک
متخصص رادیوتراپی و انکولوژی
دکتر رضا ضرغام‌ پور
دکتر رضا ضرغام‌ پور

مشاوره پیش از جراحی درمانهای نئواجوانت (شیمی درمانی. کموردیشن. رادیوتراپی و..قبل از اعمال جراحی) مشاوره پس از جراحی و درمانهای اجوانت انواع solid tumor