خدمات ارائه شده در این بخش شامل :

 مشاوره تغذیه و رژیم درمانی برای انواع بیماریهای چاقی و لاغری و ورزشکاران 

شنبه
زهرا حریری (کارشناس ارشد تغذیه) ساعت : ۱۰ الی ۱۲
دوشنبه
شیما سید ابراهیمی (مشاوره تغذیه و رژیم درمانی) ساعت : ۱۰ الی ۱۲
چهارشنبه
شیما سید ابراهیمی (مشاوره تغذیه و رژیم درمانی) ساعت : ۱۰ الی ۱۲
پنجشنبه
زهرا حریری (کارشناس ارشد تغذیه) ساعت : ۱۰ الی ۱۲


متخصصین فعال در این کلینیک

متخصصین فعال در این کلینیک
شیما سید ابراهیمی
شیما سید ابراهیمی
مشاوره تغذیه و رژیم درمانی
زهرا حریری
زهرا حریری
کارشناس ارشد تغذیه