.
شنبه
دکتر فتح الله مقدسی (متخصص داخلی) ساعت : ۰۷ الی ۱۳
دکتر مرضیه عزیزی رضی (فلوشیپ اختلالات خواب) ساعت : ۱۲ الی ۱۳
یکشنبه
دکتر فتح الله مقدسی (متخصص داخلی) ساعت : ۰۷ الی ۱۳
دکتر بهاره رفیعیان (متخصص داخلی) ساعت : ۱۲:۳۰ الی ۱۴
دوشنبه
دکتر فتح الله مقدسی (متخصص داخلی) ساعت : ۰۷ الی ۱۳
سه شنبه
دکتر فتح الله مقدسی (متخصص داخلی) ساعت : ۰۷ الی ۱۳
دکتر گلناز بیات (متخصص داخلی) ساعت : ۱۰ الی ۱۲
چهارشنبه
دکتر فتح الله مقدسی (متخصص داخلی) ساعت : ۰۷ الی ۱۳
دکتر بهاره رفیعیان (متخصص داخلی) ساعت : ۱۲:۳۰ الی ۱۴
پنجشنبه
دکتر فتح الله مقدسی (متخصص داخلی) ساعت : ۰۷ الی ۱۳


متخصصین فعال در این کلینیک

متخصصین فعال در این کلینیک
دکتر فتح الله مقدسی
دکتر فتح الله مقدسی
متخصص داخلی
دکتر مرضیه عزیزی رضی
دکتر مرضیه عزیزی رضی
فلوشیپ اختلالات خواب
متخصص داخلی
دکتر گلناز بیات
دکتر گلناز بیات
متخصص داخلی
دکتر بهاره رفیعیان
دکتر بهاره رفیعیان
متخصص داخلی