مشاوره پیش از جراحی درمانهای نئواجوانت (شیمی درمانی. کموردیشن. رادیوتراپی و..قبل از اعمال جراحی) مشاوره پس از جراحی و درمانهای اجوانت انواع solid tumorمتخصصین فعال در این کلینیک

متخصصین فعال در این کلینیک