خدمات ارائه شده در این بخش شامل :

1- مشاوره و راهنمایی در حوزه آموزش مهارت زندگی

2- سبک های فرزند پروری

و....

چهارشنبه
دکتر هما یزدان پناه (روانشناسی PHD) ساعت : با پذیرش هماهنگ فرمایید


متخصصین فعال در این کلینیک

متخصصین فعال در این کلینیک
دکتر هما یزدان پناه
دکتر هما یزدان پناه
روانشناسی PHD