کلینیک گفتار درمانی

تخصص های فعال در این کلینیک

تخصص های فعال در این کلینیک
کارشناس گفتار درمانی
خانم زهرا خرم پور
خانم زهرا خرم پور

کلینیک گفتار درمانی