در بخش عمومی خدمات ارائه شده توسط تیم حرفه ای و مجرب  دندانپزشکان انجام می شود که شامل :
- عصب کشی 
- ترمیم پوسیدگی ها با مواد همرنگ دندان و غیر همرنگ دندان 
- جرم گیری
- کشیدن و جراحی 
- روکش های Pfm ، Zirconia ، Emax، Laminate
- اطفال 
- اصلاح طرح  لبخند 
- بلیچینگ 
و...

شنبه
دکتر نیره بیات (متخصص ترمیمی و زیبایی) ساعت : ۰۹ الی ۱۳
دکتر نوشین علوی (جراح دندانپزشک) ساعت : ۰۹ الی ۱۳
دکتر آویشا بسطام (جراح دندانپزشک) ساعت : ۰۹ الی ۱۳
دکتر سید مهدی انگجی (متخصص پریو (لثه)) ساعت : ۰۹ الی ۱۳
دکتر سید احمد موسوی مجد (جراح دندانپزشک) ساعت : ۱۵ الی ۱۹
دکتر جمیله قدوسی (جراح دندانپزشک) ساعت : ۱۵ الی ۱۹
یکشنبه
دکتر مهین دخت راثی (متخصص پریو (لثه)) ساعت : ۰۹ الی ۱۳
دکتر نوشین علوی (جراح دندانپزشک) ساعت : ۰۹ الی ۱۳
دکتر آویشا بسطام (جراح دندانپزشک) ساعت : ۰۹ الی ۱۳
دکتر جراح دندانپزشک (جراح دندانپزشک) ساعت : ۰۹ الی ۱۳
دکتر آویشا بسطام (جراح دندانپزشک) ساعت : ۱۵ الی ۱۹
دکتر جلالی (جراح دندانپزشک) ساعت : ۱۵ الی ۱۹
دوشنبه
دکتر نوشین علوی (جراح دندانپزشک) ساعت : ۰۹ الی ۱۳
دکتر سید مهدی انگجی (متخصص پریو (لثه)) ساعت : ۰۹ الی ۱۳
دکتر سید احمد موسوی مجد (جراح دندانپزشک) ساعت : ۰۹ الی ۱۳
دکتر جمیله قدوسی (جراح دندانپزشک) ساعت : ۱۵ الی ۱۹
دکتر سید مهدی انگجی (متخصص پریو (لثه)) ساعت : ۱۵ الی ۱۹
دکتر سید احمد موسوی مجد (جراح دندانپزشک) ساعت : ۱۵ الی ۱۹
سه شنبه
دکتر جراح دندانپزشک (جراح دندانپزشک) ساعت : ۰۹ الی ۱۳
دکتر جلالی (جراح دندانپزشک) ساعت : ۰۹ الی ۱۳
دکتر نیره بیات (متخصص ترمیمی و زیبایی) ساعت : ۰۹ الی ۱۳
دکتر نوشین علوی (جراح دندانپزشک) ساعت : ۰۹ الی ۱۳
دکتر نیره بیات (متخصص ترمیمی و زیبایی) ساعت : ۱۵ الی ۱۹
دکتر آویشا بسطام (جراح دندانپزشک) ساعت : ۱۵ الی ۱۹
دکتر جلالی (جراح دندانپزشک) ساعت : ۱۵ الی ۱۹
چهارشنبه
دکتر نوشین علوی (جراح دندانپزشک) ساعت : ۰۹ الی ۱۳
دکتر سید احمد موسوی مجد (جراح دندانپزشک) ساعت : ۰۹ الی ۱۳
دکتر سید مهدی انگجی (متخصص پریو (لثه)) ساعت : ۰۹ الی ۱۳
دکتر جمیله قدوسی (جراح دندانپزشک) ساعت : ۰۹ الی ۱۳
دکتر آویشا بسطام (جراح دندانپزشک) ساعت : ۱۵ الی ۱۹
دکتر سید احمد موسوی مجد (جراح دندانپزشک) ساعت : ۱۵ الی ۱۹
دکتر جلالی (جراح دندانپزشک) ساعت : ۱۵ الی ۱۹
پنجشنبه
دکتر نیره بیات (متخصص ترمیمی و زیبایی) ساعت : ۰۹ الی ۱۳
دکتر آویشا بسطام (جراح دندانپزشک) ساعت : ۰۹ الی ۱۳
دکتر رنجبر (متخصص اندو (عصب کشی)) ساعت : ۰۹ الی ۱۳
دکتر جلالی (جراح دندانپزشک) ساعت : ۰۹ الی ۱۳
دکتر سعید محمودیان (متخصص ارتودنسی) ساعت : ۰۹ الی ۱۳ - با پذیرش هماهنگ فرمائید.
جمعه

متخصصین فعال در این کلینیک

متخصصین فعال در این کلینیک
دکتر سید مهدی انگجی
دکتر سید مهدی انگجی
متخصص پریو (لثه)
دکتر آویشا بسطام
دکتر آویشا بسطام
جراح دندانپزشک
دکتر نیره بیات
دکتر نیره بیات
متخصص ترمیمی و زیبایی
دکتر جراح دندانپزشک
دکتر جراح دندانپزشک
جراح دندانپزشک
دکتر جلالی
دکتر جلالی
جراح دندانپزشک
دکتر مهین دخت راثی
دکتر مهین دخت راثی
متخصص پریو (لثه)
دکتر رنجبر
دکتر رنجبر
متخصص اندو (عصب کشی)
دکتر نوشین علوی
دکتر نوشین علوی
جراح دندانپزشک
دکتر جمیله قدوسی
دکتر جمیله قدوسی
جراح دندانپزشک
دکتر سعید محمودیان
دکتر سعید محمودیان
متخصص ارتودنسی
دکتر سید احمد موسوی مجد
دکتر سید احمد موسوی مجد
جراح دندانپزشک